Dear Mr.Phi,

Hihi em thấy mình may mắn khi gặp phải ban giảm khảo không khó tính mà còn rất dể thương nữa. Còn hỏi em thứ 7 có làm bài được không ? 
Ban giảm khảo này không ngắt lời em, mà để em nói tới khi nào hết ý để nói, muốn ngừng thì ổng hỏi tiếp :D

Đây là phần thi speaking của em.

Part1:
1. Currently, Are you living in a house or a flat ? 
2. What kind of house do you want to live in the future? Em chém farmhouse câu này em thấy trả lời OK.
3. What time do you get up in the morning ?
4. What do you do after getting up ?
5. What time do you go to bad ?
6. Do you often eating fruits ?
7. Do you ever cooking something with fruits ?
8. Do you think fruits are important ?
Mấy câu này trả lời dỡ lắm thầy.

Part 2.
Describe a city or a town that you visited 
What it is ?
When ?
What do you do in there ?
and How do you feel about this city/town ?

Part 3:
1. Have any special building in this city ? em trả lời the highest building in this city, namely Bitexco building is considered as a symbol of this city ....

2. Do you think ppl should live in the city ? Its really depends on individual. From my perspective, young people should live in city because they will have more opportunities for their career path. Old ppl should live in hometown ...because they can take many benefits such as fresh atmosphrere, less pollutants ...

3. Do you think each city should built high buildings?
4. What drawbacks when living in city ? Em nói tùm lum câu này như ppl live city can suffer from traffic congestion, more pollutants, ...
5. What the most important things in the city we can take benefits? Nói loạn xạ câu này luôn, mà em nghĩ đi lệnh đề rồi.

Hy vọng điểm không đến nỗi Hihi
Em hỏi có bạn thi chủ đề. Describe a science subject (Có vẻ khó :D)